Diabetická retinopatia

  • Diabetes mellitus (DM) alebo cukrovka

je ochorenie charakterizované zvýšenou hladinou cukru v krvi v dôsledku nedostatku alebo zníženej účinnosti vlastného inzulínu. Trvalá zvýšená hladina cukru v krvi spôsobuje zmeny na cievach. Zmeny na drobných cievach (tzv. mikroangiopatia) sa prejavujú hlavnými komplikáciami diabetu: 

  1. chorobnými zmenami na sietnici oka – diabetickou retinopatiou 
  2. chorobnými zmenami na obličkách – diabetickou nefropatiou 
  3. zmenami na periférnych nervoch – diabetickou neuropatiou. 

Diabetická retinopatia (DR), menovite diabetický makulárny edém a komplikácie proliferatívnej DR sú jednou z najčastejších príčin slepoty vo vyspelých krajinách aj na Slovensku. Riziko oslepnutia je u diabetikov približne 10-20 krát vyššie ako u nediabetikov. U diabetikov sa tiež ďaleko častejšie rozvíja šedý zákal a ateroskleróza.
 

  • Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je označenie patologických zmien sietnice a ciev sietnice, ktoré vznikajú ako dôsledok celkového postihnutia ciev pri cukrovke. Postihnuté sú predovšetkým sietnicové vlásočnice (kapiláry). Postihnutie sa môže prejaviť vznikom malých vydutín na drobných cievach sietnice (mikroaneuryzmy), drobnými krvácaniami do sietnice (hemorágiami) – následkom prasknutia spomínaných malých vydutín.
Poškodené cievy môžu presakovať. V sietnici vzniká opuch (edém). Neskôr môže na sietnici dôjsť k zvýšenej novotvorbe ciev (neovaskularizácii) a zmnoženiu väziva a stav môže vyústiť až do úplnej slepoty.

  • Diabetická retinopatia nebolí

Príznaky ochorenia spočiatku nie sú žiadne. DR prebieha dlho bezbolestne a bez známok zhoršovania videnia. V tom je práve toto ochorenie zradné. V dobe, keď je vhodné terapeuticky zasiahnuť, pacient spravidla nemá žiadne subjektívne ťažkosti aj keď už môže mať značne pokročilé postihnutie sietnice. Postihnutie sietnice môže zistiť len lekár pri preventívnej prehliadke očného pozadia alebo na základe poklesu ostrosti videnia v neskorších štádiách. V okamžiku subjektívnych príznakov je však už liečenie obtiažnejšie a menej účinné. Až v pokročilejších štádiách dochádza k zhoršovaniu zrakovej ostrosti. K zhoršeniu zrakovej ostrosti dôjde, keď vznikne opuch v oblasti žltej škvrny sietnice, pretože práve funkcia žltej škvrny je dôležitá pre ostré videnie. Hlavne u diabetikov vo vyššom veku sa často stáva, že zhoršenie videnia pripisujú iným príčinám, ako je napr. starecká slabozrakosť do blízka alebo sivý zákal a nie cukrovke, pretože vekom sa u človeka zraková ostrosť zhoršuje. Normálne je len zhoršovanie zaostrovania do blízka, čo sa vyrovná okuliarmi na čítanie. V prípade, ak okuliare na čítanie nedoostrujú videnie do blízka, alebo sa zhoršuje i videnie do diaľky, príčinou je chorobná zmena, ktorú musí odhaliť odborník.
 

  • Klasifikácia diabetickej retinopatie

Základná klasifikácia DR je založená na závažnosti mikrovaskulárnych zmien v sietnici a na prítomnosti sietnicových neovaskularizácií. DR je označovaná za neproliferatívnu, pokiaľ sú všetky zmeny (mikroaneuryzmy, krvácanie, opuch a ďalšie) len v sietnici. U proliferatívnej DR rastú na povrchu sietnice novotvorené cievy a fibrózne tkanivo. Obidve fázy môžu byť podľa množstva zmien v sietnici ľahké, stredné, ťažké až veľmi ťažké. Časť sietnice v centre oka – žltá škvrna (makula) zabezpečuje zrakovú ostrosť a farbocit. Pokiaľ dôjde k opuchu tejto časti sietnice, hovoríme o makulárnom edéme.  Ten je najčastejšou príčinou zhoršenia zraku u diabetikov. Makulárny edém sprevádza častejšie neproliferatívnu fázu ochorenia. Môže sa vyskytovať i v proliferatívnej fáze.